hoogspanningslijnen

 
380kV verbinding Zwolle Eemshaven Landschapsbeschrijving 1992

hoogspanningslijnen

In het kader van de realisering van de 380 kV-hoogspanningslijn tussen Zwolle (Hessenweg) en Eemshaven is in opdracht van de N.V. Samenwerkende Elektrische- produktie bedrijven door Zandvoort Ordening & Advies een landschaponderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is op het niveau van de drie betreffende provincies (Groningen, Drente en Overijsei), de provincies afzonderlijk en per gemeente uitgebreid aandacht besteed aan de relevante landschappelijke aspecten en de rijks, provinciale en gemeentelijke beleidsuitspraken. Bij het opstellen van deze beschrijvingen is gewerkt vanuit een landschapsecologische benadering waarbij aandacht is besteed aan de verschillende aspecten en elementen afzonderlijk, maar ook aan de in het landschap aanwezige samenhangen.
De beschikbare gegevens uit de literatuur en de verschillende beleidsnota's zijn aangevuld met veldinventarisaties.

De landschapsbeschrijving is opgebouwd uit twee niveau's.

Allereerst is ten behoeve van algemeen inzicht en samenhangen op regionale schaal, een beschrijving op het niveau van noord-oost Nederland opgesteld. Op basis van de op dit niveau onderscheidde landschapszones (schaal 1: 1.000.000) is vervolgens een indeling in landschapstypen opgesteld. De landschapstypen zijn gebieden met een overeenkomstige landschapsopbouw en een specifieke ruimtelijke samenhang tussen met name bodem, gebruik en verschijningsvorm. De voor het opstellen van deze indeling in landschapstypen noodzakelijke gegevens zijn geïnventariseerd en geanalyseerd op schaal 1:100.000. De in dit rapport opgenomen landschapstypenkaart is ter wille van het overzicht schaal 1.300.000 gepresenteerd. Aan de hand van dit onderzoek zijn ten behoeve van de tracering van de 380 kV-lijn landschapsbeschrijvingen per gemeente, schaal 1.10.000 opgesteld. Hierbij is met name aandacht besteed aan de beeldbepalende beplanting en bebouwing, gebruiksvormen en bijzondere landschappelijke. natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische elementen. Deze beschrijvingen per gemeente concentreren zich op een strook van enkele honderden meters breed ter plaatse van het geplande 380 kVtracé.

 

   
   
   

 

begin document
ir jhon van veelen
landschapsarchitect
Hoogstraat 34
6011 RZ Ell
51°12'46.82'' N - 5°48'00.62'' O
jhon@vanveelen.tv
KvK 14108519