Wateropgave Natuurmonumenten 2005-2006
 

Schetsen

 

In een reeks werkbijeenkomsten met de regionale medewerkers en lokale beheerders van Natuurmonumenten zijn de actuele opgaven met betrekking tot water en ruimte geinventariseerd, geanalyseerd,geprioriteerd en in kaart gebracht. Daarbij is niet alleen naar de eigen werkgebieden gekeken, maar juist ook naar de omgeving.

In het project Opgaven in Beeld zijn de externe wateropgaven rond de gebieden van Natuurmonumenten in beeld gebracht. Aanleiding is de grote dynamiek in het waterbeleid, ingegeven door de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water en de noodzaak om meer ruimte aan het water te geven (WB21). Stroomgebiedsbeheersplannen, het anti-verdrogingsbeleid, waterhuishoudingsplannen van de waterschappen, beheer- en onderhoudsplannen spelen min of meer op hetzelfde moment. Het is voor Natuurmonumenten van wezenlijk belang deze beleidsontwikkelingen te volgen en effectief te beïnvloeden. Een goed waterbeheer is cruciaal voor het realiseren van een goede natuurkwaliteit.
De rapporen per regio geven een overzicht van de externe opgaven en prioriteiten en biedt handvatten om in de veelheid van externe ontwikkelingen onze koers te bepalen.

De informatie is zo veel mogelijk in kaarten verwerkt. Dit geeft in een oogopslag een helder beeld van de ontwikkelingen en onze opgaven.

 

In opdracht van Natuurmonumenten uitgevoerd binnen bureau Taken
in samenwerking met Jan Nakken en Ronald Buskens.

 
begin document

 

ir jhon van veelen
landschapsarchitect
Hoogstraat 34
6011 RZ Ell
51°12'46.82'' N - 5°48'00.62'' O
jhon@vanveelen.tv
KvK 14108519