Vakantiepark Vredenburg Begren op Zoom, 2005-2009
 
Ontwerp

Common Green

Ontwerp Terreininrichting

Bungalowpark Vredenburg is een ontwikkeling binnen een groot gebied, bestaande uit een complex van verschillende campings. Dit betekent een geleidelijk proces van transformatie van toeristisch recreatief gebruik naar een gebruik in de vorm van verblijfsrecreatie. Doelstelling is het creëren van een uniek, lommerrijk park met een hoogwaardige ruimtelijke en ecologische kwaliteit. Het park heeft een oppervlakte van circa 19 ha, 14,5 ha daarvan zal worden ontwikkeld tot bungalowpark met een dichtheid van circa 17 bungalows per ha, de overige oppervlakte is voor een Brink en centrale voorzieningen, een kleine camping en uitbreiding van bos.

Common Green.
De Common Green is een beeldbepalend element in het park, een langgerekte, noord-zuid georiënteerde open ruimte opgebouwd uit een zacht glooiend grasveld waarop verspreid solitaire bomen zijn gesitueerd. De Green is de enige open ruimte in het relatief besloten en lommerrijke park en zal daardoor belangrijk zijn voor de oriëntatie, bovendien geeft de Common Green het park een geheel eigen, uniek karakter.
Brink
De Recreatieve Poort In de noord oost hoek van het plangebied op de splitsing van de Bemmelenberg en de Duin is uitwerking gegeven aan de in het Masterplan Bergse Heide: Recreatieve Poort. Aan deze Brink is enige passende bebouwing gesitueerd. Hierin is plaats voor enkele algemene gebiedsvoorzieningen zoals het informatie-centrum “Brabantse Wal”, een mogelijke locatie voor fietsverhuur en andere dagrecreatieve voorzieningen. De Brink zal een herkenbare plek in de regio worden van waaruit diverse recreatieve activiteiten kunnen worden ondernomen.
De Bungalows
Op het park zullen recreatiebungalows van verschillende typen worden gerealiseerd. De bungalows hebben een vloeroppervlakte van 120-150 m² verdeeld over 2 verdiepingen en zijn gesitueerd op ruime kavels. Parkeren vindt in principe op de kavels plaats, daarnaast zijn de ontsluitingswegen dusdanig geprofileerd dat informeel en incidenteel langs de randen kan worden geparkeerd.
Boerderij
De voormalige boerderij in het zuidelijk deel is op een markante plaats aan de Common Green gesitueerd en zal zo bijdragen aan de unieke ruimtelijke structuur. Direct aansluitend is een bescheiden gebouwencomplex gesitueerd, bestaande uit een overdekt zwembad, een restaurant en een beheerderwoning. Bovendien is ruimte gereserveerd voor de noodzakelijke parkeerplaatsen.
Groenstructuur
Vredenburg / De Heide moet een lommerrijk geheel worden. Alle waardevolle bestaande beplanting zal worden gehandhaafd, daartoe zijn alle bomen met een doorsnede van 20 cm en groter geïnventariseerd en ingemeten. Bij de daadwerkelijke plaatsing van de bungalows zal met deze bomen rekening worden
gehouden. Het plangebied wordt omgeven door ecologisch waardevolle gebieden. Ter voorkoming van verdere versnippering is het park gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel met daartussen een brede zone bos die minimaal wordt doorsneden zodat een goede ecologische.

begin document
 
 

 

ir jhon van veelen
landschapsarchitect
Hoogstraat 34
6011 RZ Ell
51°12'46.82'' N - 5°48'00.62'' O
jhon@vanveelen.tv
KvK 14108519